Polityka prywatności: RODO, REGULAMIN

Zapoznałem / am się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych.
Klauzula informacyjna dla Pacjenta
(wynikająca z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)

Drogi Kliencie,
wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o
wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na
rzecz Centrum Dobrej Terapii i podmiotów udzielających świadczeń medycznych w
ramach działalności naszego Centrum.
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Paradygmat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 41-100
Siemianowice Śląskie, ul. JPII 1, telefon: + 48 796300111.
[Inspektor] Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego
przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony
Danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na
adres: p_renata@autograf.pl lub telefonicznie pod numerem: + 48 796300111
[Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania] Administrator
przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle
określonych celach, tj.:
1. w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o
możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych,
przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust.
1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku

Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie
będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach Centrum
Dobrej Terapii.
2. w celu diagnozy i leczenia: przetwarzanie związane procesem udzielania
świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie
dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w
związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na
Pani/Pana rzecz usług.
4. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i
usługami opieki zdrowotnej: rejestracja, zapewnienie ciągłości opieki
zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia
zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o
zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego
świadczenia, odbieranie i archiwizacja Pani/Pana oświadczeń woli w zakresie
upoważnienia innych osób do dostępu do Pani/Pana dokumentacji. Podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust.
1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o
działalności leczniczej oraz art. 24  i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania
systemami i usługami zabezpieczenia społecznego: wystawianie
zaświadczeń.
5. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków
podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi. Podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust.
1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych
jest wymogiem ustawowym.
6. w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h)
RODO w związku z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
7. w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie
usług. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym
celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
8. w następujących uzasadnionych celach administratora:
1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora i
klientów korzystających z usług oraz zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na
szkodę;
2. w celu sprawnej realizacji procesów biznesowych i administracyjnych
związanych z przedmiotem działalności Administratora;
3. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności gospodarczej;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na
Pani/Pana rzecz usług.
[Odbiorcy] Pani/Pana dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom
odbiorców:
1. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu
teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja i
zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia
nadanego przez Administratora,
2. podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu
zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
3. osobom upoważnionym przez Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta;
4. dostawcom usług zapewniającym Centrum Dobrej Terapii odpowiednie
rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie
świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług informatycznych);
5. dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia
należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
6. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących
przepisów prawa,
7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w
szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta.

[Okres przechowywania] Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
 w przypadku, gdy dane stanowią dokumentację medyczną – okres
przechowywania zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta wynosi okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków
wskazanych w tym przepisie. Po upływie okresów wskazanych w ustawie o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja
medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi,
jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez
pacjenta.
 w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez
okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez
przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze
względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany

w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od
początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania. Nagrania z monitoringu wizyjnego (zawierające
wizerunek z kamer CCTV) będą przechowywane przez okres nie dłuższy
niż 3 miesiące. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu
dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu
ostatecznego zakończenia sporu.

[Prawa] Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych
osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:
 Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych
oraz prawo do ich sprostowania.
 We wskazanych w RODO przypadkach ma Pani/Pan również prawo do
żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich
przetwarzania.
 Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in.
w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
1. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia
publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
 W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b)
RODO dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 Nie zależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane przez
Administratora w związku z działalnością nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
UWAGA!!!
Administrator może być również uprawniony w przypadkach, ściśle określonych
przepisami prawa przetwarzać dane osobowe Pacjenta na podstawie odrębnej
zgody. Każdorazowo w przypadku udzielenia przez Panią/Pana takiej zgody,

zostanie wypełniony przez nas odrębnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO.

Regulamin wizyt

§1. Postanowienia ogólne

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną („Regulamin”). Regulamin jest stale dostępny na stronie
www.kore.com.pl i udostępniany Klientowi na każde żądanie.
2. Regulamin określa zasady świadczenie usługi konsultacji psychologicznej lub
psychoterapeutycznej oraz sesji psychoterapii online, tj. na odległość za
pośrednictwem sieci Internet bez jednoczesnej fizycznej obecności Specjalisty
i Klienta.
3. Świadczącym usługi jest Renata Pajda lub/i poszczególni specjaliści
współpracujący z Paradygmat Sp. z o.o.. Kontakt w sprawie świadczenia
Usługi możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem renatapajda@gmail.com
§2. Definicje
Użyte w Regulaminie terminy posiadają następujące znaczenie:
.
Klient – osoba fizyczna lub firma korzystająca z usługi.
Specjalista – psycholog w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów lub/i psychoterapeuta organizujący
wizytę online.
Wizyta online – konsultacja psychologiczna lub sesja psychoterapii, realizowane za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających indywidualne
porozumiewanie się na odległość.
§3. Usługobiorcy i Klienci
1. Usługobiorcami mogą być:
1. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne,
które ukończyły 18 rok życia, i które dokonują z Usługodawcą
czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich
działalnością gospodarczą lub zawodową, którym przysługują
uprawnienia konsumenta;
2. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, które ukończyły 18 rok życia,
jeśli z treści umowy zawieranej z Usługodawcą wynika, że nie
posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej, którym przysługują niektóre dodatkowe uprawnienia
konsumenta;
3. osoby prawne;
4. jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej ale
posiadające zdolność prawną.
2. Klientami mogą być:
1. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne,
które ukończyły 18 rok życia;
2. osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych za
pisemną zgodą ich opiekuna prawnego.
3. Usługobiorca może, ale nie musi być Klientem.
§4. Warunki korzystania z Usługi
1. Usługa polega na odbyciu Wizyty online zgodnie z kalendarzem.
2. W celu skorzystania z usługi, Klient powinien dokonać rejestracji i płatności
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Rejestrując się, Klient powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, adres
email, numer telefonu.
4. Klient zapewnia, że dane podawane podczas rejestracji oraz w toku
korzystania z usługi są prawdziwe, właściwe i aktualne oraz że jest on
uprawniony do korzystania z tych danych. Klient zobowiązuje się do
aktualizacji danych w razie ich zmiany. Jeżeli Usługobiorca i Klient nie są tą
samą osobą, rejestrując się Klient zobowiązany jest podać nazwę i dane
teleadresowe Usługobiorcy.
5. Po dokonaniu rejestracji i płatności, Klient otrzyma, na podany przez siebie
adres email, wiadomość potwierdzająca zarezerwowanie wizyty.
6. W wyjątkowych sytuacjach Specjalista może zaproponować zmianę
uzgodnionego terminu. W takiej sytuacji Specjalista i Klient uzgodnią nowy
termin wizyty. W razie gdy uzgodnienie nowego terminu nie będzie
możliwe, ewentualna przedpłata podlega zwrotowi zgodnie z § 6 ust. 6. pomniejszona o 5 zł, w związku z opłatami operacyjnymi. Zwrot zostanie dokonany najdalej do 5 dni roboczych od momentu powzięcia informacji o odwołaniu lub/i braku możliwości odbycia wizyty.
7. Do korzystania z Usługi wymagane jest:
1. posiadanie adresu i dostępu do poczty elektronicznej (e-mail);
2. posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, poprzez
aktywne połączenie pozwalające na obustronną komunikację przez
protokół HTTPS;
3. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę
internetową obsługującą standard HTML5, np. Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explore;
4. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookie (zwykle
domyślnie włączone w przeglądarce);
5. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w
wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie
mniej niż 10.0;
6. uprzednie zainstalowanie wskazanego przez Specjalistę
oprogramowania do porozumiewania się na odległość typu Zoom,
Skype, Google Meet, MS Teams itp., chyba że korzystanie z tych
narzędzi możliwe będzie za pośrednictwem przeglądarki;
8. Klient zobowiązuje się do zachowania otrzymanego od Specjalisty linku do
spotkania w tajemnicy i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem i
ujawnieniem osobom trzecim. Klient niezwłocznie poinformuje Specjalistę w
razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu takiego linku przez niepowołane
osoby trzecie.
§5. Odpłatność
1. Usługa jest płatna zgodnie z Cennikiem.
2. Wszystkie ceny podawane w Cenniku, są cenami brutto i są wyrażone w
złotych polskich (PLN).
3. Usługobiorca dokonuje płatności za Usługę, na podstawie Cennika,
korzystając z aplikacji do płatności online.
4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać zapłaty:
w formie przedpłaty na dostępny w kalendarzu termin,
5. Usługobiorca jest odpowiedzialny za poprawność podanych danych
koniecznych do wystawienia faktury.
6. Domyślną formą udostępniania Usługobiorcy faktur jest forma elektroniczna.
Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na udostępnianie faktur w
formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług
poprzez wysłanie jej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
§6. Umowa o świadczenie Usługi
1. Podstawą świadczenia Usług jest umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną o treści określonej Regulaminem.
2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą opłacenia
zarezerwowanego terminu.
3. Zawarcie Umowy oznacza akceptację Regulaminu.
4. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas do zakończenia ostatniej
z uzgodnionych wizyt online. Jeżeli umówiono tylko jedną wizytę online,
umowa ulega rozwiązaniu po jej zakończeniu.
5. Usługobiorca może odstąpić od umowy o świadczenie usługi. Prawo do
odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do wizyt, które odbyły się
przed upływem powyższego terminu. W celu odstąpienia od Umowy można
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy załączonego do
Regulaminu.
6. Klient może odwołać umówioną wizytę na 24 godziny przed umówionym terminem,
kontaktując się w tej sprawie ze Specjalistą telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty e-mail albo postępując zgodnie z wytycznymi
zawartymi w SMS potwierdzającym rezerwację wizyty online.
Niezachowanie powyższego terminu skutkować będzie uznaniem
najbliższej wizyty za odbytą.
7. W przypadku wizyt umówionych, nie odwołanych – czas oczekiwania na
Klienta w planowanym terminie wynosi: 15 minut. W przypadku nie
pojawienia się Klienta do tego czasu, Specjalista rozłączy się, a wizyta
zostanie uznana za odbytą.
8. W przypadku wizyt odwołanych prawidłowo, przedpłata podlega zwrotowi jednak zostanie pomniejszona o 5 zł, w związku z opłatami operacyjnymi. Zwrot zostanie dokonany najdalej do 5 dni roboczych od momentu powzięcia informacji o odwołaniu lub/i braku możliwości odbycia wizyty.

§7. Dane osobowe
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do kontaktu z
Usługobiorcą i Klientem oraz zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie
Usługi.
2. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce RODO.
§8. Niedozwolone działania
1. Klient uprawniony jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem,
w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo
informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności,
Klient zobowiązuje się do:
A. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe
funkcjonowanie strony internetowej Centrum lub oprogramowania służącego
do porozumiewania się na odległość;
B. niewprowadzania Usługodawcy w błąd, np. poprzez podawanie
nieprawdziwych informacji lub zatajenie istotnych informacji
dotyczących swojej sytuacji;
C. powstrzymywania się od działania w złej wierze.
2. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy i zaprzestania
świadczenia Usługi, jeżeli Usługobiorca lub Klient narusza Regulamin
pomimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania naruszeń.
§9. Postępowanie reklamacyjne
1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie świadczenia
Usługi, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z
Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres renatapajda@gmail.com,
podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak
najwyższej jakości. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za
problemy techniczne spowodowane brakiem odpowiedniej przepustowości
łącza Internet bądź problemami technicznymi narzędzia (oprogramowania)
służącego do porozumiewania się na odległość. W razie wystąpienia
problemów z takim narzędziem (oprogramowaniem) Usługodawca w razie
możliwości zaproponuje alternatywne rozwiązanie umożliwiające odbycie
Wizyty online.
3. Klient mają prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej
niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług.
4. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość na
adres: renatapajda@gmail.com
5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres email Klienta,
wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie związane
ze składaną reklamacją.
6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania
kompletnej reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą
elektroniczną na adres email podany w trakcie zgłaszania reklamacji
§10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania
Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie
internetowej:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&l
ng=PL.
2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron
internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://
polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.
§11. Zmiany regulaminu
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
1. konieczności dostosowania go do zmian przepisów prawa lub
obowiązków nałożonych przez organy państwa;
2. zmiany Cennika;
3. podyktowanym względami bezpieczeństwa, zapobiegania
nadużyciom, poprawą ochrony prywatności,
4. zmiany technologicznej lub funkcjonalnej w celu usprawnienia
działania Usługi;
5. zmiany zakresu Usługi lub sposobu jej świadczenia;
6. zmian redakcyjnych.
§12. Postanowienia końcowe
1. Regulamin w aktualnym kształcie ma zastosowanie od dnia 01.01.2024r.
2. Cennik obowiązujący od 01.01.2024r. (dostępny na stronie: www.kore.com.pl)
3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz świadczenie Usługi wraz z
wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, znajduje się poniżej.
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem, że
odstąpienie od umowy może nastąpić najpóźniej do godziny 10 dnia poprzedzającego
dzień najbliższej wizyty online. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy,
że Usługobiorca wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego
wyżej terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane pocztą elektroniczną na
adres e-mail . Możliwe jest skorzystanie z wzoru odstąpienia dostępnego poniżej.
W przypadku prawidłowego odstąpienia, środki finansowe zostaną zwrócone najpóźniej
do 7 dni od daty planowanej wizyty.
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

NADAWCA
________________
imię, nazwisko albo nazwa (firma)
________________
adres e-mail

ODBIORCA
Renata Pajda
renatapajda@gmail.com
Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z
____________ i wnoszę o zwrot wpłaconych środków.